Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Krąg tematyczny 8. Jesienne strategie zwierząt

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie czynności precyzyjnych, takich jak wiązanie sznurka (wstążki), rozłupywanie orzechów
 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia
 • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
 • respektowanie zasad i norm obowiązujących w grupie
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności odzwierciedlania opowieści ruchem
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”
 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie (rysowanie po śladzie oraz kreślenie liter)
 • rozwijanie ekspresji twórczej poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne
 • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwagi na określą cechę
 • rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Krąg tematyczny 9. Kochamy Cię, Polsko!

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiału naturalnego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji związanych ze wspólnym przeżywaniem święta narodowego
 • wdrażanie do panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie, w grze
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka narodu, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań
 • budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych
 • trening słuchania innych i współdziałania z rówieśnikami

OBSZAR POZNAWCZY

 • nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości

Krąg tematyczny 10. Dbamy o bezpieczeństwo

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczyciela i samodzielnie w grupie rówieśniczej
 • kształtowanie nawyku wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych – wiązania sznurówek, posługiwania się nożem i widelcem

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć osób w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozbudzanie świadomości, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne odczuwają wszyscy ludzie
 • kształtowanie nawyku szukania wsparcia w sytuacji trudnej
 • wdrażanie do podejmowania wysiłku w sytuacji napięć

OBSZAR SPOŁECZNY

 • dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
 • uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
 • rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s” „S”
 • uświadomienie związku między sytuacjami a ich konsekwencjami
 • utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
 • kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

Krąg tematyczny 11. Deszczem malowane

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie umiejętności kreślenia prostych i złożonych znaków
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych
 • kształtowanie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i osób z najbliższego otoczenia
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji wywoływanych przez codzienne zdarzenia, kontakty z ludźmi, przyrodą, sztuką

OBSZAR SPOŁECZNY

 • rozbudzanie zainteresowania historią naszego kraju
 • budowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i akceptacji
 • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie pojęcia liczby „pięć", poznanie cyfry 5
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 5
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami
 • kreślenie wybranych liter i cyfr
 • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia (wykorzystanie symboli, gotowych lub tworzonych samodzielnie, cyfr, wyrazów do globalnego czytania)
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych
 • poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
 • kształtowanie postaw proekologicznych