Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Maj

Krąg tematyczny 31. Biało-czerwony maj

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką
 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych
 • kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby
 • kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych
 • kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas przeprowadzania doświadczeń badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
 • wdrażanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnej poprawy błędów
 • kształtowanie umiejętności czytania
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 • wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu
 • kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy
 • kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych
 • kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym
 • kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj

Krąg tematyczny 32. Podróże po Europie

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną
 • doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności
 • kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, odpowiedniego posługiwania się sztućcami podczas posiłków
 • kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków
 • kształtowanie umiejętności przygotowywania posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa
 • kształtowanie postawy szacunku wobec odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • doskonalenie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć
 • doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich
 • doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni

Krąg tematyczny 33. W rodzinnym kręgu

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł
 • doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku
 • wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób
 • kształtowanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenia się z ich uczuciami i potrzebami

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych
 • doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania
 • kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań 
 • doskonalenie umiejętności wspierania rówieśników w sytuacjach, kiedy tego potrzebują
 • kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”

Krąg tematyczny 34. Wiosenne barwy i dźwięki

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej
 • doskonalenie koordynacji ruchowej
 • kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania
 • doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków grupy
 • doskonalenie umiejętności obdarzania uwagą osób dorosłych i rówieśników

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej
 • wzbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, dopełniania
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania ich na inne reprezentacje
 • utrwalenie poznanych liter i cyfr
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych
 • poszerzanie wiedzy o roślinach łąkowych
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin
 • poszerzanie wiadomości o zwierzętach związanych z łąką
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę