Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Krąg tematyczny 1. Ja i ty to my

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • umacnianie więzi z grupą przedszkolną
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

OBSZAR POZNAWCZY

 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego
 • rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć
 • wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)
 • wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi
 • klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech
 • rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej

Krąg tematyczny 2. Spotkanie z latawcem

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania
 • rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowonaśladowczych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie
 • przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji

OBSZAR SPOŁECZNY

 • umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako członka grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • obdarzanie uwagą rozmówców

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
 • poprawne formułowanie wypowiedzi
 • kształtowanie słuchu fonematycznego
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia

Krąg tematyczny 3. Pożegnanie lata

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu
 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe
 • wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
 • uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju

OBSZAR SPOŁECZNY

 • formowanie poczucia tożsamości narodowej
 • wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy
 • rozwijanie współpracy w grupie

OBSZAR POZNAWCZY

 • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
 • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
 • utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców
 • rozwijanie słownictwa związanego z tematem
 • rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik
 • kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

Krąg tematyczny 4. Tajemnice Ziemi

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • przedstawianie i nazywanie emocji towarzyszących zabawie
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji współzawodnictwa
 • kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

OBSZAR POZNAWCZY

 • wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata
 • tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk
 • rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie
 • rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery "m" "M"
 • kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi