Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 112 w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Zasady organizacji higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci, pracowników i rodziców na terenie Przedszkola Miejskiego nr 112 w Łodzi.

Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) w Przedszkolu Miejskim nr 112 w Łodzi przyjmuję się następujące zasady.

Organizacja opieki w przedszkolu:

  • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
  • Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.
  • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
  • Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
  • Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku placówki do części wspólnej (holu/szatni), zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
  • Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
  • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).
  • Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
  • Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.
  • Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczyli kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
  • Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do odbioru telefonu z przedszkola lub niezwłocznego oddzwonienia w celu szybkiej komunikacji z placówką.
  • Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
  • Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu do czasu odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica/opiekuna.
  • Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).
  • Zaleca się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
  • Sprzęt na placu zabaw należącym do placówki, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
  • Zaleca się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

  • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
  • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych).
  • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.

Link do wytycznych GiS - https://www.gov.pl/attachment/4e773a38-e106-4289-ba22-3b648578d78f