Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Czerwiec

Krąg tematyczny 35. Prawa wszystkich dzieci

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną
 • wdrażanie do samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych
 • doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi, regulowania siły nacisku dłoni

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych
 • kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom
 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, nazywania ich i rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu
 • kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
 • doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie
 • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter
 • doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)
 • doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji
 • doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu
 • kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek wyrazowych i wykorzystywania podpisów do wykonywania plakatów, opisywania kolekcji itp.
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
 • doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie
 • wdrażanie do poszukiwania informacji na dany temat w dostępnych źródłach wiedzy: albumach, atlasach, książkach, internecie

Krąg tematyczny 36. Strażnicy książek

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych, z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)
 • wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi
 • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym
 • kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu
 • wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

Krąg tematyczny 37. Egzotyczne podróże

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
 • wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonego w sali różnorodnego materiału do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy
 • zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zróżnicowane aktywności: plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności zachowania się adekwatnego do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, rozumienia, że należy liczyć się z ich uczuciami i potrzebami
 • kształtowanie umiejętności wyrażania współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób poprzez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy
 • kształtowanie świadomości, że wszyscy ludzie odczuwają podobne emocje

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi
 • wdrażanie do pracy zespołowej

OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzanie wiedzy na temat różnic i podobieństw między ludźmi
 • poszerzanie wiedzy o zwierzętach żyjących w najbliższym i dalszym otoczeniu
 • rozwijanie umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej
 • doskonalenie umiejętności planowania pracy
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzania regularności rytmicznych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania znaczenia miar w życiu człowieka
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi

Krąg tematyczny 38. Letni obserwator przyrody

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności ciała i koordynacji
 • wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach i zabawach ruchowych, w tym w zabawach z przyborami, z muzyką, naśladowczych
 • doskonalenie umiejętności konstruowania, majsterkowania, budowania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych własnych oraz osób z otoczenia
 • kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą osoby dorosłej, wykonywania poleceń, współpracy z dziećmi w czasie zajęć grupowych
 • kształtowanie potrzeby zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie
 • kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczeń
 • doskonalenie i rozwijanie pamięci sekwencyjnej, pamięci i koncentracji słuchowej
 • zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo-wzrokowych
 • wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat

Krąg tematyczny 39. Radosne wakacje

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu
 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie
 • doskonalenie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym w sytuacji trudnej emocjonalnie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, w tym do grupy przedszkolnej
 • zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku
 • doskonalenie umiejętności współpracy

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności tworzenia spójnej wypowiedzi, swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii, odpowiadania na pytania do tekstu literackiego
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów