Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura Przyprowadzania i Odbierania Dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
OBOWIĄZUJACA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 112 W ŁODZI
 
Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzice informowani są zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

2. Rodzice (prawni opiekunowi) na dany rok szkolny wypełniają i podpisują oświadczenia z wykazem osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualne numery telefonów kontaktowych.

4. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom ) lub upoważnionej osobie.

5. Do Przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe bez z objawów chorobowych (katar, kaszel, ból brzucha, biegunka, wymioty, wysypka itp.)

6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

7. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów - zwłaszcza pokarmowych.

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

9. W każdej grupie nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia rejestru/listy pt. „Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola”.

 

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).

2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola nie później niż do godz. 9.00.

3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są do wprowadzenia dziecka do holu szatni, pomocy przy rozebraniu się dziecka. Dziecko osobiście przekazują pracownikowi obsługi, który pokieruje lub odprowadzi dziecko do nauczyciela danej grupy, do której uczęszcza. Rodzice nie mogą wchodzić do sal i na pierwsze piętro budynku przedszkola jeśli nie wyrazi na to zgody nauczyciel lub dyrektor. Od momentu przekazania dziecka pracownikowi obsługi/nauczycielowi to oni ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

4. Nauczyciel/pracownik obsługi przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola przed wejściem do budynku.

 

Odbieranie dzieci z przedszkola

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo .

2. Dziecko może być odebrane przez osobę niepełnoletnią upoważnioną przez rodziców (opiekunów prawnych). W takim przypadku rodzic bierze pełna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dziecku po odebraniu z przedszkola.

3. Jeżeli dziecko odbiera inna osoba nie wymieniona w oświadczeniu o upoważnieniu do odbioru dziecka, wówczas rodzic zobowiązany jest przekazywać osobiście telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica.

4. Osoby wyżej wymienione zobowiązane są do powiadomienia domofonem nauczyciela grupy, w której dziecko przebywa o odbiorze dziecka.

5. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

6. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) , nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

7. Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy, ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.

8. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez tą osobę dowodu osobistego – nauczyciel/pracownik obsługi zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

9. Przedszkole odmówi wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy agresywne zachowanie. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tych okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru przez rodziców. O zaistniałym fakcie należy poinformować dyrektora lub jego zastępcę.

10. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola , nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

11. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę.

12. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

13. Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować się z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor lub zastępca podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.