Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwiecień

Krąg tematyczny 27. Morskie podróże i opowieści

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo własne oraz partnerów zabawy
 • wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł
 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych, majsterkowania, budowania
 • kształtowanie chwytów dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji czekania na swoją kolej i rywalizacji
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych
 • odczuwanie i wyjaśnianie swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • rozwijanie zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka
 • wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych
 • wdrażanie do wykonywania własnych eksperymentów językowych, nadawania znaczenia czynnościom, nazywania ich, tworzenia żartów językowych i sytuacyjnych
 • wdrażanie do uważnego słuchania i nadawania znaczenia swym doświadczeniom
 • poszerzanie znajomości liter - litery "f", "F"
 • rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • kształtowanie umiejętności tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, materiałem naturalnym

Krąg tematyczny 28. Radosna Wielkanoc

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole
 • kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych
 • wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • dokonywanie oceny postępowania swojego i innych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i wspieranie ich
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: tradycji, historii, sztuki
 • wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy
 • budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu
 • poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”
 • tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania i przekładania rytmów na inne reprezentacje
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według rożnych kryteriów
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności (przelewanie wody do różnych naczyń)
 • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia płynów, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy

Krąg tematyczny 29. Eko stylem życia

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy
 • doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych
 • kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację i odczucia danej osoby oraz dokonywania samooceny
 • wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych
 • wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)
 • kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii)
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „h”, „H”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych
 • kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania
 • poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)
 • poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

Krąg tematyczny 30. W domu i w zagrodzie

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
 • doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie
 • kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z którymi nie potrafi sobie poradzić
 • prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji
 • kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych
 • kształtowanie pojęcia liczby 10
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10
 • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych
 • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości
 • dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka